• Reading Comprehension / Comprensión lectora / Lekti Konpreyansyon

  Click on each word to watch the recording, view the presentation, and answer the survey. 
  Haga clic en cada palabra para ver la grabación, ver la presentación y responder la encuesta.
  Klike sou chak mo pou gade anrejistreman an, gade prezantasyon an, epi reponn sondaj la.

  English          

  Recording

  Presentation

  Survey

  Español

  Grabación

  Presentación

  Encuesta

  Kreyòl Ayisyen

  Anrejistreman

  Prezantasyon

  Sondaj