Return to Headlines

Lekòl Piblik Orange yo - Reouvèti Gid Lekòl 2020-2021

Lekòl Piblik Orange yo - Reouvèti Gid Lekòl 2020-2021

Direktiv final Lekòl Piblik Orange yo pou relouvri detay Plan reouvèti B pou SY 2020-2021 ki te apwouve nan 11 out 2020 pa Konsèy Administrasyon Orange, sou rekòmandasyon Sipèentandan Lekòl yo.