•  Welcome to Ms. Swift's ESL page!

   I am here to help students whose first language is not English. I provide support in students' subject area classrooms.

  If you have questions about the district ESL program, information can be found by clicking on this link:  http://c2.orange.schoolwires.net/domain/75
   
  Bienvenido a la página de ESL  de la Sra Swift!

    Estoy aquí para ayudar a los estudiantes cuyo primer idioma no es el Inglés. Proporciono apoyo en sujetos aulas de la zona de los estudiantes.

  Si tiene preguntas sobre el programa de ESL distrito, la información puede encontrar haciendo clic en este enlace: http://c2.orange.schoolwires.net/domain/75 
   
  Byenveni nan ane paj ESL Madam Swift a!

  Se mwen menm ki isit la ede elèv ki gen premye lang se pa lang angle. Mwen bay sipò nan klas matyè elèv yo.

  Si w gen kesyon sou pwogram lan ESL distri a, ka enfòmasyon ka jwenn pa klike sou lyen sa a: http://c2.orange.schoolwires.net/domain/75