• MANDATORY SUMMER ASSIGNMENTS - Mathematics

  Dear Parents,

  Beginning the week of July 13, students currently in grades K-2 are expected to do 10-15 minutes of iReady daily using their Chromebook devices. This will help students maintain the progress they’ve made so far this year and will help prepare them for the next school year. Students should maintain a daily log, like the one below, to record their daily activity.

  iReady Summer Log

   

  Tareas de Verano Obligatorias (Grados K-2, Matemáticas)

  Queridos padres, 

  A partir de la semana del 13 de julio, se espera que los estudiantes actualmente en los grados K-2 hagan 10-15 minutos de iReady diariamente usando sus dispositivos Chromebook. Esto ayudará a los estudiantes a mantener el progreso que han logrado este año y los preparará para el próximo año escolar. Los estudiantes deben mantener un registro diario, como el siguiente, para registrar su actividad diaria.

  iReady Summer Log

   

  Devwa Obligatwa Pou Sesyon Ete a (Matematik) 

  Chè Paran, 

  Apati semèn 13 Jiyè, elèv ki nan klas K-2 yo, dwe itilize platfòm iReady a pou 10-15 minit chak jou sou aparèy Chromebook yo. Sa ap ede elèv yo kenbe pwogrè yo te fè pandan ane lekòl la, epi l’ap ede yo prepare pou ane pwochen.Anplis, nou mande elèv yo pou yo anrejistre aktivite yo chak jou nan yon jounal/kaye. Nou ta renmen pou yo itilize egzanp ki anba a (Jounal/kaye)

  iReady Summer Log